Got Questions? click to contact Talk to An expert!

Bridgeport® V系列立式加工中心为新一代全数字式、高品质机床,旨在为加工车间、原始设备制造商、民用航空、汽车、能源以及其他要求苛刻的市场提供最大加工能力与性能。

V480 APC:

V710:

V1000:

V1320:

滑动查看完整菜单
技术数据
V480 V480 APC V710 V1000
主轴功率 5.5 / 7.5 kW(Fanuc)
(持续/ 30分钟)
5.5 / 7.5 kW(Fanuc)
(持续/ 30分钟)
5.5 / 7.5 kW(Fanuc)
(持续/ 30分钟)
15 / 18.5 / 22 kW
主轴转速(最大) 10,000 RPM
(选项:12,000/15,000 RPM)
10,000 RPM
(选项:12,000/15,000 RPM)
10,000 RPM
(选项:12,000/15,000 RPM)
10,000 RPM
(选项:12,000/15,000 RPM)
行程:X、Y、Z轴 480 mm x 400 mm x 430 mm 480 mm x 400 mm x 430 mm 710 mm x 400 mm x 430 mm 1,020 mm x 610 mm x 610 mm
工作台尺寸 600 mm x 400 mm 600 mm x 400 mm 800 mm x 400 mm 1,200 mm x 600 mm
主轴锥度 # 40 BIG-PLUS # 40 BIG-PLUS # 40 BIG-PLUS # 40 BIG-PLUS
换刀装置 20 刀具 20 刀具 20 刀具 30 刀具
控制类型
选项
Fanuc Oi-MF
Siemens 828D
Fanuc Oi-MF
Siemens 828D
Fanuc OI-MF
Siemens 828D
FanucOi-MF
Siemens 828D
Heidenhain TNC 620
Mitsubishi M80
机床大约重量 3,800 kg 3,520 kg 3,907 kg 7,000 kg
占地面积 (L x W x H) 2,716 mm x 2,659 mm x 2,572 mm 1,676 mm x 2,718 mm x 2,797 mm 2,572 mm x 2,827 mm x 2,659 mm 2,673 mm x 3,048 mm x 2,850 mm
所有信息如有更改,恕不另行通知
滑动查看完整菜单